Read Kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud by Pierre Bayard Free Online


Ebook Kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud by Pierre Bayard read! Book Title: Kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud
The author of the book: Pierre Bayard
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 444 KB
Edition: Kultuurileht
Date of issue: 2008

Read full description of the books:

عصر انفجار اطلاعات

در روزگار عجيب و غريبى زندگى مى كنيم. سالانه نزديك به دو ميليون و دويست هزار عنوان جديد كتاب در سراسر جهان چاپ مى شود، و اين غير از كتاب هايى است كه تجديد چاپ مى شود، و تازه كتاب، آهسته ترين رسانه ى جهان امروز است. تلويزيون ها و اينترنت، كه ديگر منحصر به سايت هاى بسته نيست، اطلاعات را با سرعت ديوانه وارى به سراسر جهان مخابره مى كنند. هر قطعه اطلاعات همچون شهابى است كه لحظه اى مى سوزد و بى درنگ خاموش مى شود و جاى خود را به ده ها ميليون شهاب ديگر مى دهد كه به همين ترتيب، بيش از كسرى از ثانيه عمر نمى كنند.

مى گويند ما در عصر انفجار اطلاعات زندگى مى كنيم و پس از انفجار اطلاعات دوره ى ركود اطلاعات فرا مى رسد، دوره اى كه از فرط بارش اطلاعاتى، افراد نسبت به اطلاعات بى تفاوت مى شوند و - شايد براى گريز از جنون - ديگر پيگير اطلاعات جديد نخواهند بود. دوره اى كه سكوت آرزوى انسان ها مى شود، در ميان هياهوى سرگيجه آورى كه ديگر معنايى ندارد.

ما در آستانه ى چنين دوره اى زيست مى كنيم و برای یافتن نشانه های فرارسیدنش، نیازی به دقت و ریزبینی نیست، بلکه آشکارا مقدماتش را در زندگی هرروزه ى خود شاهدیم و بايد خود را براى زيستن در اين جهان جديد آماده كنيم. چگونه؟ نمى دانم، اما گمان مى كنم اين كتاب مثال خوبى از آن چه بايد باشيم ارائه مى دهد، حتى اگر راه حل هاى اين كتاب را نپسنديم، باز مقدمه ى خوبى است براى ايجاد اين دغدغه در ذهنمان و جستجو به دنبال بديل هايى بهتر.

چرا نبايد بخواهم كتاب بخوانم؟

براى يك كتابخوان اين بزرگ ترين سؤال است، و همين باعث مى شود عنوان كتاب را اهانتى به خود تلقى كند. در حقيقت مؤلف هم نمى كوشد در اين باره كمكى كند و با توضيحات فصل اول وضع را بدتر مى كند. انگار مسئله ى اصلى مؤلف آن است كه چطور مى توانيم جلوى ديگران اظهار فضل كنيم، بى آن كه كتابى خوانده باشيم، و پيداست كه اين هم مسئله ای غيراخلاقى است و هم بى اندازه سخيف و ناچيز.

مسئله ى مهم تر آن است كه در دنياى آشفته و آشوبناك اطلاعات، چطور خود را از جنون غرق شدن در اطلاعات نجات دهيم، بى آن كه به كل دست از دانستن بكشيم. آيا در دوران پسا اطلاعات، دوران ركود اطلاعات، دورانى كه به ناچار بايد از غرقاب اطلاعات فاصله گرفت، مى توان به گونه اى خود را از مهلكه ى جاهليت ثانى بركنار داشت؟ مى توان مبتلا به سطحى انديشى و ركود فكرى نشد؟ و سخنان مؤلف با اين مسئله سازگارتر است، تا مسئله ى كم ارزشى كه خود طرح مى كند.

بگذاريد مثالى بزنم. شايد مثال اشتباه باشد، اما منظور را مى رساند. فرض كنيد من مى خواهم سخنان ويتگنشتاين را بفهمم و قصد دارم با خواندن شرح هاى نويسندگان ديگر شروع كرده، به كتاب هاى ويتگنشتاين برسم. پس در اين جا نخست نياز است ده كتاب در شرح ويتگنشتاين بخوانم تا بتوانم كتاب هاى خود ويتگنشتاين را بخوانم. اما در اين ميان متوجه مى شوم كه ويتگنشتاين حرف هاى خودش را بر راسل بنا كرده. پس بايد نخست راسل را بفهمم. و در اين راه، براى رسيدن به كتاب هاى خود راسل، نخست مى خواهم چند كتاب در شرح و تبيين راسل بخوانم. اما در مى يابم كه راسل از فرگه الهام گرفته و فرگه هم از كانت و كانت از هيوم و هيوم از باركلى و باركلى بر سنت دكارتى، و دكارت هم بر سنت مدرسى ها سخنان خود را بنا كرده اند. اما كار به همين جا پايان نمى يابد، چون مدرسى ها پيرو آكويناس هستند، و آكويناس از طريق ابن سينا، از ارسطو بهره گرفته، و فلسفه ى ارسطو جواب فلسفه ى افلاطون است، و افلاطون نيز تا حدى بر فيثاغورسيان ابتنا دارد.

و اين تنها يك رشته از علم بود.
مى بينيد كه اگر من بخواهم حقيقتاً كتب تمام اين افراد را بخوانم و بفهمم، نياز به سال ها وقت دارم، تازه اگر در ميان راه نبرم و جا نزنم. طبيعى است كه اين رشته، همچون ريشه هاى درخت پيوسته از هر سو گسترده مى شود، و اگر بخواهم عمق همه چيز را بدانم، هرگز عمق هيچ چيز را نخواهم دانست.

چه بايد كرد؟

مؤلف راهى پيشنهاد مى كند، كه خالى از نقص و نقد نيست، اما براى شروع تفكر در اين باره بد نيست. وى مى گويد: به جاى عمق در يك كتاب، به جاى رفتن تا نهايت عمق، به رابطه ى بين كتاب ها بپردازيد. اگر به جاى "كتاب" بگذاريم "نظريات" يا "اطلاعات" مى توانيم سخن او را گسترش دهيم، و بگوييم: وقتى تنها يك برگ داشته باشيم، مطالعه ى ريزبينانه ى برگ شناخت خوبى از برگ به ما مى دهد، اما وقتى اين برگ در ميان هزاران برگ يك درخت قرار گرفت، مطالعه ى ريزبينانه ى تك تك برگ ها نه تنها هيچ شناختى از درخت به ما نخواهد داد، بلكه حتى همان برگ منفرد را هم به درستى درك نخواهيم كرد. و وقتى كار به جنگلى انبوه رسيد، مطالعه ى برگ ها، در بهترين حالت مطلقاً بى ثمر است، و در بدترين حالت به جنون ختم خواهد كشيد.
راه مطالعه ى مجموعه هاى بزرگ، همچون جنگلى از بى شمار برگ، آن است از آن به قدر كافى دور شده، طرح و نقشه ى كلى جنگل را بشناسيم، جز از اين طريق به هيچ شناختى نخواهيم رسيد.

آيا اين استدلال درست است؟

من به تمامى تأييدش نمى كنم، چون همان طور كه برخى در ريويوهاى خود نوشته بودند، بحث "لذت" از يك كتاب در اين جا مغفول مانده است. اما آن چه كه درباره اش با كتاب توافق دارم، آن است كه بايد فكرى به حال اين مشكل كرد.

پ ن:
واضح است كه من اين كتاب را نخوانده ام، هر چند از محتوايش آن قدر مطلعم كه بتوانم درباره اش حرف بزنم! و فكر مى كنم خواندن كتابى كه اكيداً مى گويد: "نبايد كتاب خواند" توهينى است به آن كتاب!

Read Ebooks by Pierre BayardRead information about the author

Ebook Kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud read Online! Pierre Bayard (born 1954) is a French author, professor of literature and connoisseur of psychology.

Bayard's recent book Comment parler des livres que l'on n'a pas lus?, or "How to talk about books you haven't read", is a bestseller in France and has received much critical attention in English language press.

A few of his books present revisionist readings of famous fictional mysteries. Not only does he argue that the real murderer is not the one that the author presents to us, but in addition these works suggest that the author subconsciously knew who the real culprit is. His 2008 book L'Affaire du Chien des Baskerville was published in English as Sherlock Holmes was Wrong: Re-opening the Case of the Hound of the Baskervilles. His earlier book Who Killed Roger Ackroyd? re-investigates Agatha Christie's The Murder of Roger Ackroyd. His book on Hamlet which argues that Claudius did not kill Hamlet's father remains untranslated into English.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud
Read EBOOK Kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud by Pierre Bayard Online free

Download PDF: kuidas-rkida-raamatutest-mida-me-pole-lugenud.pdf Kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud PDF